Day: July 18, 2021

Uncategorized

2021-22 දී ඕස්ට්‍රේලියාවේ PR එක ගන්න වැඩිතත/තබභතත21

2021至22年මුදල්වර්ෂයසදහා澳大利亚වල迁移计划වලටඅනුව技能,家庭,ආදිලෙසටවිවිධ签证类别සදහා地方නිකුත්කරතිබෙනවාමෙයින්අපිටවැදගත්වන技能类别එකටආසන්නවශයේ80000个කපමන地方ලැබිතිබෙනවා。 මෙයින්雇主担保签证(186,187 = 22000)වැඩියෙන්මලැබෙනඅතර189个签证名额6500,491个签证11200,190签证11200ආදිලෙසටලබාදිමට计划කරලාතියෙනවා。 තවද එක් එක් 州 වල 190, 491 签证 ඕස්ට්රේලියාවගැනහැමදෙයක්මඅපේ通道එකෙන්订阅කරලාඑකතුවෙන්නවැදගත්视频කිහිපයක්මේ工作කරනඅයටඔසීඑන්න机会එකක් – 优先移民技术职业清单(更新)ඕස්ට්රේලියාවේවැඩිමඉල්ලුමක්තියෙනරැකියාලැයිස්තුවඕස්ට්රේලියාවේ2021වර්ෂෙය්PRලැබීඇතිආකාරයPTE僧伽罗语#PTE策略# PTE说到#PTE描述在澳大利亚图片#Australia_visa_sinhala,Australia_student_visa_sinhala,australia_sinhala_vlogs,australia_sinhala_video,australia_sinhala_blog,斯里兰卡人,ඕස්ට්රේලියාවේලාංකිකයෝ。 ඔස්ට්රේලියාවටඑන්නේකොහොමද,ඕස්ට්රේලියාවිසා,ඕස්ට්රේලියාවේඅපි,ඕස්ට්රේලියාවේජීවිතය,ඔසීජීවිතය,#Australia_sinhala #SriLankans_Australia #Canada_sinhala#ඔස්ට්රේලියාව#ඔස්ට්රේලියාවට#ඔසී#කැනඩාවේ#කැනඩාවට#Australia_PR_Sinhala #Australia_Visa_Sinhala #Melbourne_Sinhala #Sydney_Sinhala #Australia_Student_Visa_Sinhala #Canada_PR_Sinhala #Canada_Visa_Sinhala #Canada_SriLankans #UK_sinhala #AustraliaSinhala #CanadaSinhala #UKSinhala #Skilled_migration_Australia_Sinhala #Aussie_Vlogs_Sinhala #Australia_Food_Sinhala。 source

Read More
Uncategorized

泰米尔语的最新澳大利亚移民更新 – 泰米尔语的澳大利亚签证 – 189/190/49 泰米尔语签证

如果您想观看此视频,请点赞并订阅我的频道。 如果您想逐步了解澳大利亚签证和英语生活方式信息,… source

Read More
Uncategorized

2020 年澳大利亚移民的黄金机遇 | 关于新子类 491 的完整细节

新的地区签证提供了签证持有人在该地区居住三年后申请永久居留权的途径。 11 月推出的两种新的区域技术签证将要求技术移民在澳大利亚区域生活和工作。 新签证附带了签证持有人在该地区居住三年后申请永久居留权的途径。 但是有一个问题。 收听对墨尔本移民专家 Rohit Mohan 的采访,了解更多信息。 澳洲永居, 491子类签证, 494子类签证, 澳洲偏远地区PR, 澳洲pr, 澳洲491签证要求, 澳洲偏远地区pr积分, 如何计算澳洲pr积分, 偏远地区留学澳洲pr,澳大利亚区域公关,2020年澳大利亚公关流程,491澳大利亚移民,491签证更新如果您想在您选择的视频上为我制作新视频,请评论,点赞和分享。 与我们一起观看更多精彩视频。 最佳药房职业建议:药剂师被称为医生吗? : 如何在加拿大获得药剂师工作:工业药剂师移民澳大利亚:药剂师薪酬最高的 10 个国家:成为加拿大药剂师:澳大利亚的 M.Pharma 学位:药剂师移民到澳大利亚:印度处方权到药剂师? :获得全额奖学金的博士学习:澳大利亚的工作:澳大利亚的住宿:来自澳大利亚的药学研究生(MPharm/MPhil):#drakramahmad。 source

Read More
Uncategorized

仅使用注册移民代理 – 澳大利亚签证顾问

澳大利亚政府警告 – 仅使用在移民代理注册局 (MARA) 办公室注册的注册移民代理。 澳大利亚签证顾问是棉兰老岛唯一的注册公司。 访问我们的网站 注册移民代理必须遵守严格的行为准则,持有专业赔偿保险,提供准确和最新的移民建议,并始终以客户的最佳利益行事。 此外,如果您对注册移民代理的行为有投诉,那么您可以向 MARA 办公室投诉,他们会进行调查。 但如果您使用未注册的特工,MARA 无权对特工进行调查或处罚,因此风险由您自行承担。 可以在此处找到我们的首席移民顾问 Geoffrey Ward 的注册信息。 source

Read More
Uncategorized

好消息! 澳大利亚免费大流行签证| 子类 408 | 迁移

对在澳大利亚工作的人来说是个好消息。 澳大利亚为在酒店和旅游业工作的人提供免费签证,称为大流行签证。 由于这些行业已被添加到关键技能列表中。 对于在上述领域工作的人来说,这是个好消息,因为他们现在可以免费获得大流行签证(408 类)! 申请子类 408 的更多详细信息:在酒店和旅游业工作的人有资格申请大流行签证。 它可以授予 12 个月的期限,具有完整的工作权限,并且完全免费。 喜欢视频并订阅我们的频道以获取更多视频和最新更新。 Nasir Nawaz (BA (LLB), Masters, MARN 1807450) 是 The Migration 的澳大利亚注册移民顾问。 他对不同的法律领域充满热情,他在心理学、争议解决和移民法方面的丰富经验。 如果您还想获得我们移民代理的咨询,那么今天就联系我们:我们的 FB 页面:我们的 Instagram:我们的 LinkedIn:或立即致电我们:☎️ +61 449 550 100 请订阅我们的频道以获取真实的澳大利亚移民新闻和面试和签证提示。 更多澳大利亚移民动态。 立即订阅我们的频道! #pandemicvisa #workinaus #covid19update #australia #themigration 。 source

Read More