州提名

Uncategorized

ඕස්ට්‍රේලියාවේ 2021 සදහා 移民更新:2021 年澳大利亚移民更新

ඕස්ට්‍රේලියාවේ 2021 සදහා 联邦预算 මෙයටඅදාලවන2021සදහාවන迁移ප්රතිපත්තියේවෙනස්කම්දඉදිරිපත්වුණා。 මේදක්වා2021වෙනුවෙන්迁移සම්බන්ධවඉදිරිපත්වුණුවෙනස්කම්,මමඔයාලාවෙනුවෙන්සාරාංශකරගත්තා。 加入我们的电报论坛加入此渠道获得访问特权:ලෝකෙමසිදුවනයකාගේවැඩඅදුනගෙන..යක්කුන්ගෙන්පවාවැඩඅරන්…යකෙක්වගේදියුණුවෙන්නඑන්නයකාගේවැඩවලට订阅කරන්න#yakagewada#යකාගෙවැඩsinala,澳大利亚僧伽罗语,斯里兰卡,澳大利亚联邦预算2021,澳大利亚移民政策2021,为2021澳大利亚移民更新,澳洲学生签证,ඕස්ට්රේලියා,ඕස්ට්රේලියාවට,ඕස්ට්රේලියාවේ,ඕස්ට්රේලියාවටඑන්නේකොහොමද,ඕස්ට්රේලියාවටවීසා,澳大利亚签证,搬家到澳大利亚,澳大利亚移民,州提名,澳洲PR,491签证,澳大利亚技术移民,澳大利亚移民新闻,澳大利亚永久居留权,190 签证,澳大利亚移民 访问我们的网站 – 访问 Webjoey – 加入我们的 Telegram 群组 加入我们的 FB 群组 喜欢我们的 FB 页面 加入这个频道以获得额外津贴:#Australia_sinhala #Adelaide_sinhala # SriLankans_Australia #Canada_sinhala#ඔස්ට්රේලියාව#ඔස්ට්රේලියාවට#ඔසී#කැනඩාවේ#කැනඩාවට#Australia_PR_Sinhala #Australia_Visa_Sinhala #Adelaide_SriLankans #Melbo urne_Sinhala #Sydney_Sinhala #Australia_Student_Visa_Sinhala #Canada_PR_Sinhala #Canada_Visa_Sinhala #Canada_SriLankans #Skilled_migration_Australia_Sinhala #Aussie_Vlogs_Sinhala_Sinhala_Sinhala source

Read More
Uncategorized

澳大利亚技术移民

“CAAN Wings Consultants Pvt Ltd” ——————————————- ————————————- – 移民 – 留学 – 雅思/PTE — ————————————————– ————————— “CAAN Wings”的免费资格评估请将您的简历发送至 CaanWings@gmail.com —– ————————————————– ————————- 分支机构: Jalandhar:98148-26732 : 329,New Jawahar Nagar,Jalandhar, Punjab Ludhiana: 98552-77889 : GF 12 ,Isher Singh Nagar,Pakhowal Road,Ludhiana, Punjab Amritsar: 97813-53900 : SCO-26,District Shopping Complex,B-Block,Ranjit Avenue,Amritsar, Punjab 德里: 77018-87676 : B-54,Above HDFC Bank Kailash-1,New Delhi […]

Read More
Uncategorized

澳大利亚移民更新______ 2021-22

“CAAN Wings Consultants Pvt Ltd” ——————————————- ————————————- – 移民 – 留学 – 雅思/PTE — ————————————————– ————————— “CAAN Wings”的免费资格评估请将您的简历发送至 CaanWings@gmail.com —– ————————————————– ————————- 分支机构: Jalandhar:98148-26732 : 329,New Jawahar Nagar,Jalandhar, Punjab Ludhiana: 98552-77889 : GF 12 ,Isher Singh Nagar,Pakhowal Road,Ludhiana, Punjab Amritsar: 97813-53900 : SCO-26,District Shopping Complex,B-Block,Ranjit Avenue,Amritsar, Punjab 德里: 77018-87676 : B-54,Above HDFC Bank Kailash-1,New Delhi […]

Read More
Uncategorized

澳大利亚技术移民工作经验要求重大变化公布

“CAAN Wings Consultants Pvt Ltd” ——————————————- ————————————- – 移民 – 留学 – 雅思/PTE — ————————————————– ————————— “CAAN Wings”的免费资格评估请将您的简历发送至 CaanWings@gmail.com —– ————————————————– ————————- 分支机构: Jalandhar:98148-26732 : 329,New Jawahar Nagar,Jalandhar, Punjab Ludhiana: 98552-77889 : GF 12 ,Isher Singh Nagar,Pakhowal Road,Ludhiana, Punjab Amritsar: 97813-53900 : SCO-26,District Shopping Complex,B-Block,Ranjit Avenue,Amritsar, Punjab 德里: 77018-87676 : B-54,Above HDFC Bank Kailash-1,New Delhi […]

Read More
Uncategorized

澳大利亚移民重回正轨— 2021年1月更新—

“ CAAN Wings Consultants Pvt Ltd” ——————————————- ————————————–移民-出国留学-雅思/ PTE- ————————————————– —————————通过“ CAAN Wings”进行免费资格评估将您的简历发送至CaanWings@gmail.com —– ————————————————– ————————-分行:Jalandhar:98148-26732:329,New Jawahar Nagar,Jalandhar,Punjab Ludhiana:98552-77889:GF 12 ,旁遮普邦卢迪亚纳帕克霍亚路,Isher Singh Nagar,旁遮普邦阿姆利则:97813-53900:SCO-26,区购物区,Block,兰吉特大道,阿姆利则,旁遮普邦德里:77018-87676:B-54,HDFC银行在Greater新德里昌迪加尔Kailash-1:98148-62507:昌迪加尔35B区SCO 367和368一楼————————— ————————————————– -帮助热线78498-78498 —————————————- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 网站: – – – ————————————————– – – – […]

Read More
Uncategorized

澳洲技术移民和商业移民新闻,2020年12月,州和领地分配

澳大利亚技术移民和商业移民新闻2020年12月在这里更详细的移民新闻:-包括州和领地分配0.00 0.12最新邀请回合SkillSelect 2020年10月189签证和491签证0.53州和领地提名0.57州和领地提名签证分配2020-21 1.04维多利亚提名1.54新南威尔士州提名2.20澳大利亚提名2.42塔斯马尼亚提名3.32新南威尔士州提名州和领地提名签证分配2020-21州熟练技术提名(190类)签证熟练工作区域(491类)签证业务创新和投资计划(BIIP) )州和地区总计ACT NSW VIC QLD NT WA SA TAS由内政部于2020年12月23日发布最新的一般轮移民邀请轮截至今天,2020年12月14日,技能选择系统尚未更新11月至12月的邀请轮。 GSM计划的最新一轮邀请是2020年10月21日发出的邀请。我们认为,第189类的申请仍然是一个竞争激烈的过程,在宣布《移民预算计划》后,熟练移民计划的移民计划配额已大大减少。 邀请的重点是对COVID-19之后的恢复至关重要的职业,包括优先移民技能职业名单– PMSOL上的职业; 具有关键技能的人员和关键部门内的人员。 2020年10月21日发出的邀请,独立技术熟练签证(189类)30区域性技术工作(临时)签证(491类)–家庭赞助80区域性技术独立签证(第189类)签证30区域性技术(临时)签证(491类)–家庭赞助了80个州和领地提名的最新更新以下是截至2020年12月11日的州和领地提名的更新:所有州和领地都已收到2020-2021财年的最终提名分配。 由内政部于2020年12月23日发布的州和地区提名签证分配2020-21技能提名(190类)签证技能工作区域(491类)签证商业创新和投资计划(BIIP)维多利亚州熟练和商业签证提名:维多利亚州的最新新闻:188A,188B和188E类别和132类签证的商业和投资者提名将于美国东部时间2021年1月4日星期一上午10点重新开放澳大利亚熟练移民更新2020年12月维多利亚州完整的2020-21年商业和投资者签证提名计划,SC 188A,188B和188E流以及SC 132A和132B流将于2021年1月4日星期一AEDT上午10点重新开放。维多利亚州完整的2020-21年熟练签证提名计划(190和491类)将在以下时间重新开放2021年1月5日,星期二,美国东部时间10月20日。新南威尔士州的商务和商务签证提名新州将在2021年2月初开始接受商务签证的直接申请。 190和491子类别签证提名的邀请轮仍在进行中。 按照内政部的指示,新南威尔士州仅会邀请目前从事某些健康,信息通信技术和工程职业的申请人,以及目前居住在新南威尔士州南澳大利亚州的熟练和商业签证提名人(南澳大利亚州)(现称为“移居南澳大利亚”)已经确认,他们将使用491子类别签证和190子类别签证的临时提名分配来优先考虑南澳大利亚州的经济复苏和公共卫生工作。 塔斯马尼亚州针对熟练和商务签证的提名塔斯马尼亚州向各州和领地的491、190、188和132子类别签证提名场所的临时分配一直开放,直至另行通知。 塔斯马尼亚州宣布了临时签证提名分配和优先事项的新标准。 当前将以关键角色工作的申请人被优先考虑。 NT熟练和商业签证的NT提名NT政府已经表示,其州提名计划预计将在新年之初重新开放给在岸申请人。 如果国际边界限制仍然存在,则该计划对于离岸申请人仍然很接近。 昆士兰州关于商业和商业用途签证的提名昆士兰州政府建议昆士兰州熟练技术计划将于2021年1月下旬重新开放。如果喜欢此视频,请点赞并订阅。 如果您需要澳大利亚签证申请方面的帮助,请随时与我们联系:电话:(08)8351 9956或+61 8 8351 9956电子邮件:info@workvisalawyers.com.au在社​​交媒体上关注我们:Facebook:Twitter:Instagram :。 source

Read More